سهیم نمودن کاربران در سود و کارمزد ناشی از تراکنش های پرداختی اعم از شارژ، قبض و … و پخش درآمد بجای تمرکز آن، ضمن ایجاد شغل و جلوگیری از اسراف و تبلیغات بیهوده