ایجاد یک هاب و مرکز فروش برای تولیدکنندگان، توزیع کنند‌گان و فروشندگان خدمات اعتباری و کاهش هزینه های فروش و بازاریابی آنها و اتخاذ استراتژی بازاریابی بر روی شبکه های اجتماعی